กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค

KRUPUNMAI SHARE

23 มี.ค. 59 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สป.389/2559 เรื่องการแต่งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาค ได้แก่ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. (ศธภ.) 1 , นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 2 , นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ 3 , นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 4 , นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 5 , นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 6 , นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 7 , นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธง. ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 8 , นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 9

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 10 , นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฎิบัติน้าที่ ศธภ. 11 , นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 12 , นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 13 , นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 14 , นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ. 15 , น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัด ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 16 , นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 17 , น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ. 18

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า รมว.ศธ.ยังลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. ดังนี้ นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 1 , นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 2 , นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 3 , นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 4 , ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 5 , นายพัฒนา ชมเชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 6 , นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 7 , นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 8 , นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 9 , นายประหยัด พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 10

นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ. 11 , นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 12 , นายสำเภา สมบูรณ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 13 , นายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 14 , นายประเทือง ทรัพย์เกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 15 , นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. 16 , นายวีระ เมือง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ. 17 , นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ. 18

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องจัดตั้งสำนักงาน ศธภ. สำนักงานปลัด ศธ. อาศัยอำนาจของคำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการของ ศธ.ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559 ดังนี้ สำนักงาน ศธภ.1 ตั้งอยู่ที่จังหวัด จ.ปทุมธานี รับผิดชอบพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สิงห์บุรี , สำนักงาน ศธภ.2 ตั้งอยู่ จ.ลพบุรรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง , สำนักงาน ศธภ .3 ตั้งอยู่ จ.ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.สระแก้ว , สำนักงาน ศธภ.4 ตั้งอยู่ที่ จ.ราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ จ.สุพรรณบุรี , สำนักงาน ศธภ.5 ตั้งอยู่ที่ จ.เพชรบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร , สำนักงาน ศธภ.6 ตั้งอยู่ที่ จ.สงขลา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สุราษฎร์ธานี , สำนักงาน ศธภ.7 ตั้งอยู่ที่ จ.ภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงาน จ.ภูเก็ต และ จ.ระนอง , สำนักงาน ศธภ.8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา รับผิดชอบพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล , สำนักงาน ศธภ.9 ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ตราด และ จ.ระยอง

สำนักงาน ศธภ.10 ตั้งอยู่ที่ จ.อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี , สำนักงาน ศธภ.11 ตั้งอยู่ที่ จ.สกลนคร รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.สกลนคร , สำนักงาน ศธภ.12 ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด , สำนักงาน ศธภ.13 ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี , สำนักงาน ศธภ.14 ตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ , สำนักงาน ศธภ.15 ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน , สำนักงาน ศธภ.16 ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงราย รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา และ จ.แพร่ , สำนักงาน ศธภ.17 , ตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลก รับผิดชอบพื้นที่ จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์ และสำนักงาน ศธภ.18 ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และ จ.อุทัยธานี

"ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ผมจะไปหารือร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานของ ศธภ. และจะจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของ ศธภ. และศึกษาธิการจังหวัด นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และจะมีการประชุมวิดีคอนเฟอร์เร้นท์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด้วย" รศ.นพ.กำจร กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @