ศธ.ตั้งศึกษาธิการภาค/รองศึกษาธิการภาค รวม 36 คน

KRUPUNMAI SHARE

คัดจากผู้ตรวจราชการ-ผู้บริหารระดับต้น พร้อมประกาศจัดตั้งศึกษาธิการภาค "กำจร" เผยเตรียมหารือ ปลัด มท.25 มี.ค. คาดสัปดาห์หน้า รมว.ศึกษา-รมว.มท.ประชุมร่วมกันและเตรียมประชุมทางไกลกับผู้ว่าทั่วประเทศ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สป.389/2559 เรื่องการแต่งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ทั้ง 18 ภาค ดังนี้

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.1

 นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.2

นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ 3

 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.4

นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.5

นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการ กช.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.6

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.7

นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.8

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.9, 

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.10

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ปฎิบัติน้าที่ ศธภ.11

นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.12

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.13

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.14

นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.15

น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัด ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.16

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.17

และ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.18

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป.390 /2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ. ดังนี้

นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.1

นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.2

นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.เขต 6 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.3

นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.4

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพม.10 ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.5

นายพัฒนา ชมเชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.6

นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.7

นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.8

นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.9

นายประหยัด พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.10

นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.11

นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 25 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.12

นายสำเภา สมบูรณ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.13

นายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.14

นายประเทือง ทรัพย์เกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.15

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผอ.สพม.เขต 36 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.16

นายวีระ เมืองช้าง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.17

และนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.เขต41 ปฎิบัติหน้าทีรอง ศธภ.18

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่องจัดตั้งสำนักงาน ศธภ. สำนักงานปลัด ศธ.อาศัยอำนาจของคำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการของ ศธ.ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 ดังนี้

สำนักงาน ศธภ.1 ตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี รับผิดชอบพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.สิงห์บุรี

สำนักงาน ศธภ.2 ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และจ.อ่างทอง

สำนักงาน ศธภ.3 ตั้งอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สมุทรปราการ และจ.สระแก้ว

สำนักงาน ศธภ.4 ตั้งอยู่ที่ จ.ราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และจ.สุพรรณบุรี

สำนักงาน ศธภ.5 ตั้งอยู่ที่ จ.เพชรบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร

สำนักงาน ศธภ.6 ตั้งอยู่ที่ จ.สงขลา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และจ.สุราษฎร์ธานี  

สำนักงาน ศธภ.7 ตั้งอยู่ที่ จ.ภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงาน จ.ภูเก็ต และจ.ระนอง

สำนักงาน ศธภ.8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา รับผิดชอบพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และจ.สตูล

สำนักงาน ศธภ.9 ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี รับผิดชอบพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ตราด และจ.ระยอง

สำนักงาน ศธภ.10 ตั้งอยู่ที่ จ.อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี

สำนักงาน ศธภ.11 ตั้งอยู่ที่ จ.สกลนคร รับผิดชอบพื้นที่จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร  

สำนักงาน ศธภ.12 ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และจ.ร้อยเอ็ด

สำนักงาน ศธภ.13 ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี รับผิดดชอบพื้นที่ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี

สำนักงาน ศธภ.14 ตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์

สำนักงาน ศธภ.15 ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง และจ.ลำพูน

สำนักงาน ศธภ.16 ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงราย รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา และจ.แพร่

สำนักงาน ศธภ.17 ตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลก รับผิดชอบพื้นที่ จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์

และสำนักงาน ศธภ.18 ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และจ.อุทัยธานี

 "ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ผมจะไปหารือร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานของ ศธภ.และจะจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของ ศธภ.และศึกษาธิการจังหวัด นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และจะมีการประชุมวิดีคอนเฟอร์เร้นท์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด้วย" รศ.นพ.กำจร กล่าว 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @