ส.บ.ม.ท. หนุนใช้ม.44 แนะเพิ่ม สพม. ทุกจังหวัด

KRUPUNMAI SHARE

ศธ.เดินหน้าปฏิรูปแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 77 คน พร้อมรองศึกษาธิการจังหวัด โยก ผอ.สพป. ผอ.สพม. นั่งปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว "ดาว์พงษ์" เชื่อลดปัญหาวิ่งเต้นโยกย้ายในเขตพื้นที่ฯ เร่งทำคู่มือบริหารครูตามโครงสร้างสร้างใหม่ เตรียมหารือ ก.พ.ร.เกลี่ยอัตรากำลัง ยันตั้งบอร์ด กศจ.คัดคนที่เหมาะสม

กรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกคำสั่งเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.ในภูมิภาคและเรื่องการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค) ยุบคณะกรรมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ และจัดตั้งองค์กรใหม่คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) รวมทั้งคำสั่งให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตนได้ส่งหนังสือเวียนคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สป.406/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 77 คน และคำสั่ง ศธ.ที่ สป.407/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ. 77 คน ถึงหน่วยงานต่างๆ ใน ศธ. โดยสำหรับรายชื่อ ศธจ. ดังนี้ 1.ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กระบี่ 2.นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กรุงเทพฯ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กรุงเทพฯ 3.นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กาญจนบุรี 4.นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กาฬสินธุ์ 5.นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กำแพงเพชร 6.นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ขอนแก่น 7.นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.จันทบุรี 8.นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ฉะเชิงเทรา 9.นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชลบุรี 10.น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชัยนาท

11.นายธนชล มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. ชัยภูมิ 12.นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร 13.นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เชียงราย 14.นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เชียงใหม่ 15.นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ตรัง 16.นายวัลลภ รองพล ผอ.สพป.ตราด ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ตราด 17.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ตาก 18.นายไพจิต ไชยฤทธิ์ ผอ.สพป.นครนายก ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครนายก 19.นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครปฐม 20.นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครพนม 21.นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครราชสีมา 22.นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครศรีธรรมราช 23.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นครสวรรค์ 24.นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นนทบุรี 25.นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.นราธิวาส 26.นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.น่าน 27.นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.บุรีรัมย์ 28.นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ปทุมธานี 29.นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30.นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ปราจีนบุรี

นพ.กำจรกล่าวต่อว่า 31.นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ปัตตานี 32.นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 33.นายเอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พะเยา 34.นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พังงา 35.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พัทลุง 36.นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พิจิตร 37.นายนิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก 38.นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เพชรบุรี 39.นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เพชรบูรณ์ 40.นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.แพร่ 41.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ภูเก็ต 42.ว่าที่ ร.ต.ธนุวงษ์ จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.มหาสารคาม 43.นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.มุกดาหาร 44.นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.แม่ฮ่องสอน 45.นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ยโสธร 46.นายอาดุล พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ยะลา 47.นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ร้อยเอ็ด 48.นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ระนอง 49.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ระยอง 50.นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ราชบุรี 51.นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลพบุรี 52.นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลำปาง 53.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลำพูน 54.นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เลย 55.นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ศรีสะเกษ 56.นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สกลนคร 57.นายสันติ แสงสระวี ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สงขลา 58.นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล ปฏิบติหน้าที่ ศธจ.สตูล 59.นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สมุทรปราการ

60.นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สมุทรสงคราม 61.นายปรีดี ภูศรีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สมุทรสาคร 62.นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สระแก้ว 63.นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สระบุรี 64.นายสุเมธี จันทร์หอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สิงห์บุรี 65.นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุโขทัย 66.นายจักรพรรดิ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุพรรณบุรี 67.นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุราษฎร์ธานี 68.นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุรินทร์ 69.นายอำพร พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.หนองคาย 70.นายธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.บึงกาฬ 71.นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบังลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.หนองบังลำภู 72.นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อ่างทอง 73.นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อำนาจเจริญ 74.นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุดรธานี 75.นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุตรดิตถ์ 76.นายศักดิ์ดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุทัยธานี และ 77.นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ. มีดังนี้ 1.นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 13 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กระบี่ 2.ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กรุงเทพมหานคร 3.นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กาญจนบุรี 4.นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.กาฬสินธุ์ 5.นายเจริญ จำรัสกลาง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร 6.นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น จันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ขอนแก่น 7.นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.จันทบุรี 8.นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ฉะเชิงเทรา 9.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชัยนาท 11.นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชัยภูมิ 12.นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชุมพร ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชุมพร 13.นายปะถม เชื้อหม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เชียงราย 14.นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เชียงใหม่ 15.นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ตรัง 16.นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.เขต 17 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ตราด 17.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ตาก 18.นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพม.เขต 7 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครนายก 19.นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครปฐม 20.นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครพนม 21.นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครราชสีมา 22.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครศรีธรรมราช 23.นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นครสวรรค์ 24.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นนทบุรี 25.นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.นราธิวาส 26.นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต 2ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.น่าน 27.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมมย์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.บุรีรัมย์ 28.นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปทุมธานี 29.นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30.นางพงษ์พิศาล ชิณสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปราจีนบุรี

31.นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ปัตตานี 32.นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 33.น.ส.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พะเยา 34.นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.เขต 14 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พังงา 35.นางอนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พัทลุง 36.นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พิจิตร 37.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.พิษณุโลก 38.นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เพชรบุรี 39.นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เพชรบูรณ์ 40.นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.แพร่ 41.นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ภูเก็ต 42.นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.เขต 26 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.มหาสารคาม 43.นายปริญญา ธรเสนา ผอ.สพม.เขต 22 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.มุกดาหาร 44.นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.แม่ฮ่องสอน 45.นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ยโสธร 46.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ยะลา 47.นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.เขต 27 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ร้อยเอ็ด 48.นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ระนอง 49.นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ระยอง 50.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ราชบุรี 51.นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลพบุรี 52.นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลำปาง 53.นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ลำพูน 54.นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.เขต 19 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เลย 55.นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ศรีสะเกษ 56.นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สกลนคร 57.นายประสิทธ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สงขลา 58.นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สตูล 59.นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรปราการ 60.นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรสงคราม

นพ.กำจรกล่าวต่อว่า 61.นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 8 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สมุทรสาคร 62.นายสิงห์ โพธิ์งาม ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สระแก้ว 63.นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สระบุรี 64.นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สิงห์บุรี 65.นายมรกต กลัดสะอาด ผอ.สพม.เขต 38 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สุโขทัย 66.นายเกรียงพงค์ ภูมิราช ผอ.สพม.เขต 9 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุพรรณบุรี 67.นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.เขต 11 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุราษฎร์ธานี 68.นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.สุรินทร์ 69.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.หนองคาย 70.นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.บึงกาฬ 71.นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.หนองบัวลำภู 72.นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อ่างทอง 73.นายอดุลศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.เขต 29 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อำนาจเจริญ 74.นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุดรธานี 75.นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุตรดิตถ์ 76.นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุทัยธานี และ 77.นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.อุบลราชธานี

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การที่เลือก สพป.เขต 1 เป็นหน้าที่ ศธจ. เพราะ ผอ.สพป.เขต 1 มีตำแหน่งผู้แทนกระทรวงประจำจังหวัดอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งระหว่างที่ยังไม่มี ศธจ.จังหวัดจะให้ทำหน้าที่ไปก่อน แต่จะได้เป็นตัวจริงหรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้ ส่วนของตัวจริงนั้น ขณะนี้กำลังดูในเรื่องอัตรากำลัง ภาระงานต่างๆ โดยได้คุยกับทางสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เบื้องต้นแล้ว คาดจะสรุปได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของรอง ศธจ.ที่ให้ ผอ.สพป.หรือ ผอ.สพม.มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนนั้น จะสร้างความน้อยใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ตนคิดว่าทุกคนรู้ดีว่าเรากำลังทำอะไรก็อยู่ และจากการประชุมที่ ผอ.เขตพื้นที่ฯ ที่ผ่านมา ทุกคนยินดีและสมัครใจจะทำหน้าที่นี้ อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่ง กศจ.กำลังอยู่ระหว่างการทำหลักเกณฑ์ระเบียบแนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ทำงานได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการได้มาซึ่งกรรมการชุดต่างๆ ที่เกรงว่าผู้ที่เคยมีปัญหาจะกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกนั้น ขณะนี้ยังไม่มีแบล็กลิสต์ว่าใครเคยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ แต่เชื่อว่าคนในพื้นที่รู้ดีว่าใครเป็นอย่างไร จะคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน
"บิ๊กหนุ่ย" มั่นใจ กศจ.บริหารงานศึกษาได้

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวถึงกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำสั่งปฏิรูป การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาคให้ข้อมูลบิดเบือนแก่ข้าราชการครู เช่น การโอนครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การงดให้เงินวิทยฐานะ การปรับครูเป็นพนักงานราชการ ยุบ สพท.ทั้ง 225 เขต ยุบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ตัดเงินกองทุนการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชพค.) เมื่อครูเสียชีวิตจะให้รับเงินจากประกันสังคม ว่า เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ไม่อยากให้ครูแตกตื่น ขอยืนยันว่าเขตพื้นที่การศึกษายังอยู่เหมือนเดิม ทำหน้าที่ประเมินและนิเทศงานวิชาการ ดังนั้นจึงขอให้ครูอย่าวิตกกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นความจริง ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั้นจะไม่เกิดความเหมาะสมและไม่เข้าใจ งานวิชาการ ขาดประสบการณ์ด้านการศึกษา ตนเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านงานมาเยอะ และนโยบายการศึกษาเป็นนโยบายรัฐบาล ดังนั้นผู้ว่าฯ จึงต้องให้ความสำคัญและสามารถบูรณาการงานการศึกษาได้อย่างแน่นอน

"การมีคำสั่งดังกล่าว เชื่อว่าอิทธิพลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะหายไป เนื่องจากที่ผ่านมาการโยกย้ายข้าราชการครูเกิดขึ้นจะวิ่งเต้นขอย้ายตำแหน่ง กันให้วุ่นวาย อีกทั้งครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการบริหารงานในพื้นที่จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้จะจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้รับทราบบทบาทของโครงสร้างงานบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ด้วย" รมว.ศธ.กล่าว และย้ำว่า อย่าได้นำคำสั่งดังกล่าวมาสร้างความคลาดเคลื่อนให้แก่วงการศึกษา ตนได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ แล้ว หากยังไม่เข้าใจจะขอเชิญผู้ที่เคลื่อนไหวมาสร้างความเข้าใจที่ ศธ. นอกจากนี้ตนได้เปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลและการขับ เคลื่อนการทำงานในการบริหารราชการของ ศธ. ในภูมิภาคตามคำสั่ง ศธ. ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th รวมถึงเปิดสายด่วน 1579
ส.บ.ม.ท.หนุนปฏิรูปกระทรวงครูเสนอตั้งสพม.แยกจังหวัด

ด้านนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ว่าที่นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ปฏิรูปการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค โดยยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา นั้น ส.บ.ม.ท.เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ซึ่ง รมว.ศธ.มีความกล้าหาญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการศึกษา และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
นายรัชชัยย์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ส.บ.ม.ท.มีข้อเสนอแนะไปยัง ศธ. ดังนี้ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควรแยกให้เป็นเขตจังหวัด และมีรอง ผอ.เขตพื้นที่ไปรักษาการ ผอ.สพม.ที่ตั้งใหม่ 2.ควรกำหนดให้ผู้แทนผู้บริหารฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทำหน้าที่เป็นคณะ กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และในคณะอนุกรรมการ กศจ. เนื่องจากตัวแทนของฝ่ายประถมและมัธยมจะเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาเป็น อย่างดี และ 3.มาตรา 50 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ระบุให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย แต่ในมาตรานี้ให้โอกาสแก่เด็กที่เรียนถึง ม.3 เท่านั้น แต่เด็กระดับอื่นจะไม่ได้รับโอกาสนี้จึงเห็นควรแก้ไขให้รัฐจัดการศึกษาแก่ เด็กทุกคนอย่างทั่วถึง.

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @