เดินหน้าโครงการ’สะเต็มศึกษา’ ภาคเรียนแรก ปี59 เริ่ม2,250แห่ง

KRUPUNMAI SHARE

5 เม.ย.59 ที่ห้องประชุม สพฐ.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โดยกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประเทศ

โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง และกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่ว ประเทศ โดย 1 เขตพื้นที่การศึกษา จะมีกลุ่มโรงเรียนในเป้าหมายขับเคลื่อน 10 โรง ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จะมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 2,250 โรง ซึ่งกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประชารัฐ ประมาณ 75% ส่วนที่เหลือจะเป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สพฐ.มีแผนการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 นี้ โดยใช้หลักการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการขับเคลื่อนการเรียการสอนไปยังสถานศึกษา โดยในช่วงเดือน พ.ค.นี้จะเริ่มจัดอบรมครูแกนนำระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสถานศึกษา

ทั้งนี้ จะฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบตัวต่อตัว โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน หรือ TEPE Online ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล กับ สสวท. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @