สมศ.เดินหน้าประเมินรอบ 4 ไม่เน้นเอกสาร

KRUPUNMAI SHARE

เริ่มเฟสแรก ก.ค.นี้ 7000 แห่งทั้งขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ เน้นสัมภาษณ์-ผลสัมฤทธิ์เรียนดี-มีสุข

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นายคมศร วงษ์รักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สมศ. แถลงข่าวแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 4 ว่า การดำเนินการประเมินรอบ 4 จะยึดตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้การประเมินภายนอก และภายในมีความสอดคล้องกัน ดังนั้น สมศ.จะใช้ผู้ประเมินร่วมกัน และตัวบ่งชี้เดียวกันกับการประเมินภายใน เพื่อให้การประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน 4 มาตรฐาน คือ 1.ผลการจัดการศึกษา 2.การบริหารจัดการศึกษา 3.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4.การประกันคุณภาพภายใน

ขณะเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ ยังไม่ต้องการให้ประเมินแบบเน้นการดูเอกสาร เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสถานศึกษา และไม่อยากให้ดูเฉพาะคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ขอให้นำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และผลการเรียนของเด็กเป็นรายวิชา มาประกอบการประเมินด้วย 

ดังนั้น การประเมินรอบ 4 นี้ สมศ.จะไม่เน้นการประเมินเอกสาร แต่เน้นการสัมภาษณ์พบปะพูดคุย ระหว่างสถานศึกษากับทีมประเมิน ในลักษณะการประชุม และดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเด็กว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสุขในการเรียนหรือไม่ โดยคาดว่าจะเริ่มนำร่องประเมินสถานศึกษาได้ใน เดือน ก.ค.59 นี้ ประมาณ 7,000-8,000 แห่ง ใน 2 ระดับก่อน คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา โดยการสุ่มเลือกสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษาทุกสังกัด และครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนระดับอุดมศึกษา ต้องรอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนเพราะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องตัวชี้วัดที่ชัดเจน

"เหตุผลที่ต้องมีการนำร่องประเมิน ในเฟสแรกก็เพื่อจะดูว่าตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงและนำไปใช้ในการประเมินจริงในเฟสถัดไปจนครบ ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลเคยตั้งคำถามว่า มีความจำเป็นหรือไม่ที่ สมศ.จะต้องลงไปประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง เนื่องจาก สมศ.ทำการประเมินภายนอกมาแล้ว 3 รอบทำให้มีข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าต่อไปอาจไม่จำเป็นต้องลงไปประเมินทุกแห่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลประเมินระดับดีมาก ถึง 2 รอบ ก็อาจจะขอแค่รายงานการประเมินภายในโดยให้ต้นสังกัดรับรอง ส่วนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับดี อาจจะแค่ลงไปดู 2 วัน หรือระดับพอใช้ลงมาอาจลงไปดูถึง 3 วัน แต่ก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอของ สมศ. ต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณาก่อน" นายคมศร กล่าว 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @