ศธ.รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีแรก4,079คนบรรจุรับราชการ

KRUPUNMAI SHARE

4 ก.ค. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)  เป็นประธานการแถลงข่าวการรับสมัครผู้ร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม มติ คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)

              มีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู โดยจะรับเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สกอ. ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตครู จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ซึ่งในปี 2559 นี้ มีเป้าหมายในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จำนวน 4,079 คน โดยปีนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพครูและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง และอยากเป็นครู สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย ​
          
รมว.ศธ.  กล่าวต่อว่า การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

                กลุ่มที่ 1 คือนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 1- ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 5 ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 3.00

                กลุ่มที่ 2 คือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 3.00

               กลุ่มที่ 3 คือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ระดับปริญญาตรี ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครูระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 3.00

               กลุ่มที่ 4 คือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ระดับปริญญาตรีในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.00
          
               พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า  ผู้สมัครทุกคนสามารถระบุเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ 3 อันดับ โดยเลือกให้ตรงกับภูมิลำเนาของตนเอง เลือกประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับได้จำนวน 3,845 คน หรือวิทยาลัย/สถานศึกษา ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับได้จำนวน 224 คน หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับได้จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 4,079 คน 
              
                   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 กลุ่ม จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และจะต้องเข้าสอบคัดเลือกใน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครบทั้ง 3 วิชา โดยต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมของ 3 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะนำคะแนนมาพิจารณาคัดเลือกตามอันดับ ที่เลือกไว้และบรรจุเข้ารับราชการ
              
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ สทศ.

                                                              http://www.niets.or.th/protbyohec

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ก.ค.นี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 15 ส.ค.  สอบคัดเลือกในวันที่ 28 ส.ค. และจะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 6 ต.ค.นี้

2.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @