เคาะร่างพิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติ

KRUPUNMAI SHARE

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับแก้ร่างสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต …  วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สรุปความคืบหน้าการปรับแก้ร่างสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ที่มี 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนรองรับ และโครงการสำคัญสอดรับกับแผนปฏิบัติงานของ 5 องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่ชัดเจน ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.ได้เห็นควรใช้แผนการศึกษาฯฉบับนี้ เป็นแผนบูรณาการที่ 13 ของ ศธ.ขับเคลื่อนงบฯด้านการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ.กล่าวว่า สกศ.แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1.คนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0   2.สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3.ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทั้งนี้จะมีการนำแผนการศึกษาแห่งชาติเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา(ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไป

สำหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประกอบด้วย 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3.ผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 5.พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน และ 7.พัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา … อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/533277

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @