สพฐ.รุกเพิ่มประสิทธิภาพงานบุคคลด้วยเครือข่ายออนไลน์

KRUPUNMAI SHARE

นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ที่เกิดการประสานการเข้าถึง และสะดวกใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ และเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ การเผยแพร่องค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นการบูรณการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยระบบออนไลน์ และการเชื่อมโยง

22

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @