ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

KRUPUNMAI SHARE

ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ก่อนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ สามารถนำวุฒิมาลดระยะเวลาได้
๒. เข้าศึกษาก่อนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เมื่อจบแล้วสามารถนำวุฒิป.โท-เอก มาลดระยะเวลาได้
๓. เข้าศึกษาหลังวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เมื่อจบแล้วจะสามารถนำวุฒิป.โท-เอก มาลดระยะเวลาต้องตรงสาขาและเกี่ยวข้องกับการสอน

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่ประชุม ก.ค.ศ.มติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 และ ว10/2554 โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รับทราบแล้ว แต่พบว่าหลายเขตพื้นที่ฯเกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้ 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้ 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

นายพินิจศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า 3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการให้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ. และ 4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกจะขอมีวิทยฐานะชำนาญการให้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a360-1 %e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a360-2

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @