รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผลงานวิชาการฉบับเต็ม

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อศึกษา               รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ชื่อผู้ศึกษา                 นางจุธาทิพย์  ซุ่นอื้อ

ปีการศึกษา                2558

บทคัดย่อ

           การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งต้อง มีการสร้างนวัตกรรมนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ดังนั้นผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3)  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ผ่านไปแล้ว  1 เดือน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2558  จำนวน 18  คน โรงเรียนวัดควนไทร  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  13  แผน  2)  แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 10  เล่ม 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และสถิติทดสอบที (T – Test  Dependent)    

            ผลการศึกษาพบว่า

           1.  แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ   82.54/82.41

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

           3.  นักเรียนมีความคงทนในการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ผ่านไปแล้ว 1  เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9 %e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a91

ดาวน์โหลดผลงานฉบับเต็มที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B8u6Lm_k6TZkTUtjSlFKU1dEdXplY0NITjRZa3hGRzI1NFJZ
https://drive.google.com/open?id=0B0S3Jozsh6KqdFAyc3lfQm9vOFlka3JsNXdESEZ1TkQwVlR3

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @