ราชกิจจาฯประกาศ พรบ.คอมฯ ฉบับใหม่ วางโทษหนัก!!

KRUPUNMAI SHARE

าชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ชี้ หากทำความเสียหายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบด้านความมั่นคง จำคุก 1-10 ปี โดยมีผลเมื่อพ้น 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้แก่ มาตรา 2 พ.ร.บ. นี้ บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560) นับตั้งแต่วันประกาศตั้งแต่ 23 มกราคม 2560

มาตรา 4 มีการเพิ่มวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 ว่า ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับ และผู้รับก็ไม่สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

มาตรา 12 ถ้ามีการกระทำความผิดตามมาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในด้านรักษาความมั่นคงของประเทศ ต้องระวางโทษจำคุก 1-7 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบ ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท

http://www.siamrath.co.th/n/8507

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @