สพฐ.กางสัดส่วนรับ ม.1 รร.ดังต่างจังหวัด

KRUPUNMAI SHARE

224 โรงเรียน เลือกที่ชอบ-เรียนที่ใช่

วันที่ 22 ก.พ.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในต่างจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 224  โรงเรียน ยกเว้นกรุงเทพฯ ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 มาให้ สพฐ.พิจารณาเห็นชอบแล้ว ดังนี้

จ.นนทบุรี ได้แก่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี จับฉลากในเขตพื้นที่บริการฯ 0% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 40% และสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 60% รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 0-40-60 รร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 0-40-60 รร.บางบัวทอง 20-20-60 รร.เบญจมราชานุสรณ์ 15-25-60 รร.ปากเกร็ด 15-25-60 รร.รัตนาธิเบศร์ 20-20-60 รร.วัดเขมาภิรตาราม 0-50-50 รร.ศรีบุณยานนท์ 0-40-60 รร.สตรีนนทบุรี 0-40-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 0-40-60

จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0-40-60 รร.อยุธยาวิทยาลัย 0-40-60 จ.ปทุมธานี ได้แก่ รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 0-50-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  0-40-60 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0-40-60 รร.ธัญรัตน์ 0-40-60 รร.ธัญบุรี 0-45-55 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0-40-60 รร.ปทุมวิไล 0-50-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 0-40-60 รร.สายปัญญารังสิต 0-50-50
จ.สระบุรี ได้แก่ รร.แก่งคอย 0-40-60 รร.สระบุรีวิทยาคม0-40-60 รร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 10-30-60 

จ.ชัยนาท ได้แก่ รร.ชัยนาทพิทยาคม 0-40-60 จ.สิงห์บุรี ได้แก่ รร.สิงห์บุรี 0-40-60จ.ลพบุรี ได้แก่ รร.ชัยบาดาลวิทยา 0-40-60 รร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 0-50-50 จ.อ่างทอง ได้แก่ รร.สตรีอ่างทอง 0-40-60 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0-40-60 จ.ฉะเชิงเทราได้แก่ รร.ดัดดรุณี 0-40-60 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 0-40-60 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2 0-50-50 รร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 0-50-50 

จ.สมุทรปราการ ได้แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 0-50-50 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 0-40-60 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0-50-50 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 0-50-50 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการ  0-40-60 รร.ราชวินิตบางแก้ว 0-40-60 รร.ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 0-60-40 รร.วัดทรงธรรม 0-50-50 รร.สตรีสมุทรปราการ 0-40-60 รร.สมุทรปราการ 0-40-60 จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ รร.ถาวรานุกูล 0-40-60 จ.สมุทรสาคร ได้แก่ รร.สมุทรสาครบูรณะ 0-50-50 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 0-40-60 จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ รร.ปราจิณราษฎรอำรุง 50-0-50 จ.นครนายก ได้แก่ รร.นครนายกวิทยาคม 0-50-50 รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" 0-50-50 จ.สระแก้ว ได้แก่ รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 0-50-50 รร.สระแก้ว 0-60-40

จ.ราชบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี 0-40-60 รร.โพธาวัฒนาเสนี 0-50-50 รร.ราชโบริกานุเคราะห์  0-40-60 รร.รัตนราษฎร์บำรุง 0-50-50 จ.กาญจนบุรี ได้แก่ รร.กาญจนานุเคราะห์ 0-50-50 รร.วิสุทธรังษี 0-50-50 จ.นครปฐม ได้แก่ รร.พระปฐมวิทยาลัย 0-40-60 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0-40-60 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0-50-50 รร.ราชินีบูรณะ 0-50-50 จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ รร.กรรณสูตศึกษาลัย 0-40-60 รร.สงวนหญิง 0-50-50 

จ.เพชรบุรี ได้แก่ รร.เบญจมเทพอุทิศ 0-40-60 รร.พรหมมานุสรณ์ 0-40-60 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รร.ประจวบวิทยาลัย 0-40-60 จ.ชุมพร ได้แก่ รร.ศรียาภัย 0-40-60 .ร.สวนศรีวิทยา 0-40-60 รร.สวีวิทยา 0-40-60 รร.สอาดเผดิมวิทย 0-50-50 จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.ไชยาวิทยา 0-50-50 รร.พระแสงวิทยา 0-60-40 รร.พุนพินวิทยาคม 0-40-60 รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 0-50-50 รร.เวียงสระ 0-50-50 รร.สุราษฎร์ธานี 0-50-50 รร.สุราษฎร์ธานี2 0-40-60 รร.บ้านนาสาร 0-50-50 รร.สุราษฎร์พิทยา 0-40-60 จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.กัลยาณีศรีธรรมราช 0-100-0 รร.ทุ่งสง 0-100-0 รร.เบญจมราชูทิศ 0-100-0 ร.ร.สตรีทุ่งสง 0-50-50 

จ.พัทลุง ได้แก่ รร.พัทลุง 0-40-60 รร.สตรีพัทลุง 0-40-60 จ.กระบี่ ได้แก่ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล 0-50-50 รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 0-50-50 จ.ตรัง ได้แก่ รร.วิเชียรมาตุ 0-40-60 รร.สภาราชินี 0-40-60 รร.ห้วยยอด 0-50-50 จ.พังงา ได้แก่ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน 0-60-40 จ.ภูเก็ต ได้แก่ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย 0-40-60 รร.สตรีภูเก็ต 0-50-50 จ.ระนอง ได้แก่ รร.พิชัยรัตนาคาร0-50-50 รร.สตรีระนอง  0-60-40 จ.นราธิวาส ได้แก่ รร.นราธิวาส 0-50-50 ร..นราสิกขาลัย 0-50-50 

จ.ปัตตานี ได้แก่ รร.เดชะปัตตนยานุกูล 0-65-35 รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 0-40-60 จ.ยะลา ได้แก่ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 0-50-50 รร.สตรียะลา 0-50-50 จ.สงขลา ได้แก่ รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 0-40-60 รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 0-40-60 รร.วรานารีเฉลิม จ.สงขลา 0-40-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 0-50-50 รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0-40-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 0-40-60 ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0-50-50 จ.สตูล ได้แก่ รร.พิมานพิทยาสรรค์ 50-0-50

จ.จันทบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศ 0-60-40 รร.ศรียานุสรณ์  0-50-50 จ.ตราด ได้แก่ รร.ตราษตระการคุณ 0-40-60 รร.สตรีประเสริฐศิลป์ 0-55-45 จ.ชลบุรี ได้แก่ รร.ชลกันยานุกูล 0-40-60 รร.ชลราษฎรอำรุง 0-40-60 รร.บางละมุง 0-50-50 รร.พนัสพิทยาคาร 0-50-50 รร.ศรีราชา 0-40-60 จ.ระยอง ได้แก่ รร.แกลง"วิทยสถาวร" 0-40-60 รร.วัดป่าประดู่ 0-40-60 รร.ระยองวิทยาคม 0-40-60 

จ.เลย ได้แก่ รร.เลยพิทยาคม 0-40-60 รร.ศรีสงครามวิทยา 0-60-40 จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.สตรีราชินูทิศ 0-40-60 รร.อุดรพิทยานุกูล 0-40-60 จ.บึงกาฬ ได้แก่ รร.บึงกาฬ 80-0-20 จ.หนองคาย ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 0-40-60 รร.ชุมพลโพนพิสัย 0-70-30 จ.นครพนม ได้แก่ รร.ปิยะมหาราชาลัย 0-50-50 จ.มุกดาหาร ได้แก่ รร.มุกดาหาร 0-40-60 จ.สกลนครได้แก่ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา 0-50-50 รร.สกลราชวิทยานุกูล 0-40-60 รร.สว่างแดนดิน 0-40-60 จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0-40-60 รร.อนุกูลนารี  0-40-60
 
จ.ขอนแก่น ได้แก่ รร.กัลยาณวัตร 0-40-60 รร.แก่นนครวิทยาลัย 0-40-60 รร.ขอนแก่นวิทยายน  0-40-60 ร.ร.ชุมแพศึกษา 0-40-60 รร.น้ำพองศึกษา 0-40-60 รร.บ้านไผ่ 0-40-60 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม 0-40-60 รร.หนองเรือวิทยา 0-50-50 จ.มหาสารคาม ได้แก่ รร.ผดุงนารี 0-40-60 รร.วาปีปทุม50-0-50 รร.สารคามพิทยาคม 0-40-60  จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0-40-60 รร.สตรีศึกษา 0-40-60 รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0-40-60 จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ รร.กันทรารมณ์ 0-40-60 รร.กันทรลักษ์วิทยา 0-50-50 รร.ขุขันธ์ 0-40-60 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 16-24-60 รร.สตรีสิริเกศ 0-40-60 จ.ยโสธร ได้แก่ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0-50-50 รร.ยโสธรพิทยาคม  0-40-60 

จ.อุบลราชธานี ได้แก่ รร.นารีนุกูล 0-40-60 รร.เบ็ญจะมะมหาราช 0-40-60 รร.ลือคำหาญวารินชำราบ 0-40-60 จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ รร.อำนาจเจริญ 0-40-60 จ.ชัยภูมิ ได้แก่ รร.แก้งคร้อวิทยา 10-30-60 รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 0-40-60 รร.ภูเขียว 30-15-55 รร.สตรีชัยภูมิ 40-0-60 จ.นครรราชสีมา ได้แก่ รร.บุญวัฒนา 0-50-50 รร.ปักธงชัยประชานิรมิต 0-50-50 รร.ปากช่อง 0-50-50 ร.ร.พิมาย  0-50-50 รร.ราชสีมาวิทยาลัย 0-50-50 รร.สุรนารีวิทยา 0-50-50 รร.สุรธรรมพิทักษ์  0-50-50 

จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ รร.นางรอง 0-45-55 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 0-50-50 รร.ประโคนชัยพิทยาคม  0-80-20 ร.ร.ลำปลายมาศ 0-40-60 จ.สุรินทร์ ได้แก่ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  0-50-50 รร.ประสาทวิทยาคาร 0-40-60 รร.รัตนบุรี 0-50-50 รร.ศีขรภูมิพิสัย 0-50-50 รร.สังขะ 0-50-50 รร.สิรินธร 0-40-60 รร.สุรวิทยาคาร  0-40-60

จ.เชียงใหม่ ได้แก่ รร.จอมทอง 0-50-50 รร.ยุพราชวิทยาลัย 0-40-60 รร.วัฒโนทัยพายัพ 0-40-60 ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 0-60-40 จ.ลำปาง ได้แก่ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 0-50-50 รร.ลำปางกัลยาณี 0-40-60 จ.ลำพูน ได้แก่ รร.จักรคำคณาทร 0-40-60 รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 0-40-60 จ.เชียงราย ได้แก่ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0-40-60 รร.สามัคคีวิทยาคม 0-40-60 จ.พะเยา ได้แก่ รร.พะเยาพิทยาคม 0-40-60 จ.น่าน ได้แก่ รร.ปัว 0-40-60 รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0-50-50 รร.สตรีศรีน่าน 0-50-50จ.แพร่ ได้แก่ รร.นารีรัตน์ 0-50-50 รร.พิริยาลัย 0-40-60 

จ.ตาก ได้แก่ รร.ตากพิทยาคม 0-40-60 รร.สรรพวิทยาคม 0-40-60 จ.สุโขทัย ได้แก่ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 0-50-50 รร.สุโขทัยวิทยาคม 0-40-60 รร.อุดมดรุณี 0-40-60 จ.พิษณุโลก ได้แก่ รร.เฉลิมขวัญสตรี 0-40-60 รร.พิษณุโลกพิทยาคม 0-40-60 รร.พุทธชินราชพิทยา 0-40-60 จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ รร.อุตรดิตถ์ 0-40-60 รร.อุตรดิตถ์ดรุณี 0-40-0 จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ รร.เพชรพิทยาคม 0-60-40 รร.วิทยานุกูลนารี 0-60-40 รร.หล่มสักวิทยาคม 0-50-50 รร.หนองไผ่ 0-50-50 

จ.กำแพงเพชร ได้แก่ รร.กำแพงเพชรพิทยาคม 0-40-60 รร.วัชรวิทยา 0-50-50 จ.พิจิตร ได้แก่ รร.ตะพานหิน 0-40-60 รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0-50-50 รร.พิจิตรพิทยาคม 0-40-60 จ.นครสวรรค์ ได้แก่ รร.ตาคลีประชาสรรค์ 0-50-50 รร.นครสวรรค์ 0-50-50 รร.สตรีนครสวรรค์ 0-50-50 และ จ.อุทัยธานี ได้แก่ รร.หนองฉางวิทยา 0-40-60

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @