รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฏร์อุปถัมภ์)  โดยนางสาวสุรภัส  สวนดอก

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฏร์อุปถัมภ์)

ผู้ศึกษา       นางสาวสุรภัส สวนดอก

ปีการศึกษา 2559

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                             บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฏร์อุปถัมภ์)

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การ

อ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ การทดสอบสมมุติฐาน แบบ t-test (One group)
 

ผลการศึกษาพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะการการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.95/88.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน(Post-test )สูงกว่าก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมภาพอยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @