การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

ผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา   ครูอัญชรี  ไชยสถิตวานิช
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 

 

                        บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals BodySystem) รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา        อัญชรี ไชยสถิตวานิช

ปีการศึกษา 2559


                  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ (Human andAnimals Body System) รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จำนวน 164 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ (Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System) รายวิชาว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.48/86.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์(Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน มีค่า 15.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.78สำหรับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 35.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.30และมีคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 20.00 คิดเป็นร้อยละ 49.51

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ (Human and Animals Body System) รายวิชา ว22101วิทยาศาสตร์ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.79, = 0.40)

4.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @