สอศ.-สพฐ.ร่วมจัดการศึกษาเด็กพิเศษ

KRUPUNMAI SHARE

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาและทวิภาคี สำหรับเด็กพิการ เด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เยาวชนไทยคิดเป็นทำเป็น และมีอาชีพเลี้ยงตนเอง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาและทวิภาคี สำหรับเด็กพิการ เด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ เปิดประตู "สังคมสำหรับทุกคน" (Inclusive Society) : Stronger Together, no one left behind เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้มีงานทำและการพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาประเทศ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น มูลนิธิ บุคคล และครอบครัว

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายรับช่วงเด็กพื้นฐานพิเศษ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนและเยาวชนไทยมีสมรรถนะคิดเป็นทำเป็น มีทักษะและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยปัจจุบันสอศ. มีวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายเพื่อรองรับการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับเด็กพิเศษในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม และ จ.นครพนม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @