การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่อ

                 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ

ชื่อผู้รายงาน   นางมาลินี   ศิริอักษร
 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80        (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ ประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา จำนวน 20 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ จำนวน 24 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ จำนวน 24 แผน  แบบทดสอบพฤติกรรมทางสังคม  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()

          ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  84.21 / 85.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ ปรากฏว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าแฉลี่ย () ระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2.93 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @