รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน       สุวิมล ปานฟอง

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ใช้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการและหาประสิทธิภ

าพ ของผลลัพธ์ โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ของสูตร E 1 /E 2เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน โดยใช้ค่าที t-test dependent)และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
  
              ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพ E 1 / E 2ของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.82 / 84.52

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @