การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสามารถติดต่อเจ้าของผมงาน คือ นายไพรัช สุทธิรักษา ที่ pirath7299@gmail.com

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  

ชื่อผู้ศึกษา    นายไพรัช  สุทธิรักษา

ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ    โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จังหวัดลำพูน

ปีที่ศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 38  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 แผน ใช้เวลาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ 1 ชั่วโมง รวมจำนวนทั้งหมด 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  โดยการวิเคราะห์ใช้ค่า E1 และ E2 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและ            การนำไปใช้  และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีจำนวน 6 เล่ม ได้แก่ ความยืดหยุ่น  ความแข็ง  ความเหนียว  การนำความร้อน  การนำไฟฟ้า ความหนาแน่น  และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 90.23/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้           ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  ทั้ง 6 เล่ม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (27.00) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (10.00) เท่ากับ 17.00 โดยมีคะแนนความความก้าวหน้าร้อยละ 62.96  แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สูงขึ้น

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 เล่ม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85

 

3.3/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @