แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา

ชื่อผู้วิจัย       พนิดา ค้าของ

 ครูช ำนาญการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

ปีที่ท ำการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now!รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีได้รับการสอนอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 31คน ที่เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ คือ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check innow! รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 เล่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบเลือกตอบ ชนิด4ตัวเลือกจ านวน 30ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 12 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 17ชั่วโมง โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1 / E2ตามเกณฑ์ 80 / 80 ค่าเฉลี่ย (X) การกระจายของ

คะแนน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now!รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย t –test (dependent)

                  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 82.84/82.69 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด

ไว้ คือ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now!รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now!รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @