แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน นางสาววิภา จิอู๋

ปีการศึกษา 2559

 

บทคัดย่อ

         การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกแบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.46/86.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความพึงพอใจ หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @