เผยแพร่บทคัดย่อ รัชนก วรรณขันธ์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต

                          สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยงาน            โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)   อำเภอเมือง    

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้ศึกษา                  รัชนก   วรรณขันธ์

ปีการศึกษา             2559

 

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย  สุขภาพเพื่อชีวิต  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต    สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ

การป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)  อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)  อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1    ปีการศึกษา 2559   จำนวน  14  คน    

              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน หน่วย  สุขภาพเพื่อชีวิต   

สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45  ถึง  0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.27  ถึง  0.73  

 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเท่ากับ 0.83   และแบบสอบถาม

วัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 16  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

วัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.82

              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้   t-test

              ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพ  85.57/86.19   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ

การเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

­                   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)   อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1     มีความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพเพื่อชีวิต    สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ

การป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @