การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อการวิจัย                 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
                                     เทศบาล ๔ มหาราช

ผู้วิจัย                             วิรัตน์ จุติประภาค
ปีการศึกษา                     2559

                                                                        บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา 3 ขั้นตอนคือ 1)
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนั
กเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จำนวน

294 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.893 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)
แสวงหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษา จำนวน 9 ท่าน
ดำเนินการโดยการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ 3)
ประเมินผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล
๔ มหาราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จำนวน 45
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.901 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอ
งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อจำแนกตามงานของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป พบว่า โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช พบว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔
มหาราช นั้นคือ กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC คือ 1) ขั้นตอนการสร้างการเรียนรู้ (A =
Appreciation) 2) ขั้นการสร้างแนวทางการพัฒนา (I = Influence) และ 3)
ขั้นตอนการสร้างแนวปฏิบัติ (C = Control)
3. ประเมินผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช พบว่า เมื่อนำเอากระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC ไปดำเนินการใช้
กับกลุ่มตัวอย่างแล้วทำการประเมินพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจำแนกตามงานของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป พบว่า โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @