ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ “The Latest News”

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News" 

                   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

                   (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ศึกษา       นางสุภาพร  ดวงพรม

ปีที่พิมพ์      2560

 

บทคัดย่อ

 

           รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จัดทำขึ้นเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ4) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  179  กลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจตุรพักตร-พิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

จำนวน 27 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  16  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ"The Latest News" รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบอิงเกณฑ์  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.22  ถึง  0.78  และอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.42  ถึง  0.77  และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.77  และแบบวัดความพึงพอใจจำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.34  ถึง  0.95  และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test  (Dependent  Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

           1.  ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีประสิทธิภาพ  86.71/85.56  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

           2.  ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    มีค่าเท่ากับ  0.7779

           3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

           4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(= 4.61  และค่า  S.D.  =  0.64)  

           ดังนั้นชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ "The Latest News"  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จึงสามารถนำไปใช้

ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @