การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้วิจัย        นางสาววยุรี มะลาศรี ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
โรงเรียน    เมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2559

                                                                   บทคัดย่อ

                 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบแบบแผนวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะทักษะคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา
2559 จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 14 แผน คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 4.80 แผนการจัดการเรียนรู้
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง จ านวน 6 ชุด ค่าเฉลี่ย
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 4.74 แสดงว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ถือว่า
มีความเหมาะสม ค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.42
ถึง 0.96 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.73 ทุกข้อมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Sample)
ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริงวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.63/81.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริงวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.8780
แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 87.80

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จ านวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริงวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยรวมในระดับมากที่สุด
โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นจากเดิมและผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @