ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                           ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา

                                    ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน                        นางสาวรำพึง  สอนใจ  

ตำแหน่ง                         ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา                     2559

บทคัดย่อ

    การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 25 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นนักเรียนในความรับผิดชอบของผู้วิจัย แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design โดยนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้เวลาในการทดลองจำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะด้านวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษาทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test

    ผลการวิจัยพบว่า

    1.    แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ในด้านการสังเกต การจำแนก การวัดและการลงความเห็น  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/89.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

    2.    การเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

    3.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อแผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @