การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย        :     สุดชดาวรรณ จำปาทอง
หน่วยงาน :      โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

                                               บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) แบบวัดการคิดวิเคราะห์เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า

                1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุ่งหมายกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล และได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.81)
                2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์มีแรงจูงใจตอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @