การประเมินโครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     :     การประเมิน  โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  โดยใช้รูปแบบซิป  (CIPP   Model)

ผู้วิจัย       :       นางสุดชดาวรรณ  จำปาทอง

หน่วยงาน  :     รงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม    

              

บทคัดย่อ

 

           การประเมินโครงการในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  โดยใช้รูปแบบซิป  (CIPP  Model)  โดยประเมิน  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า   ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  โดยประเมิน ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  ผู้ร่วมโครงการใน

ครั้งนี้ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จำนวน  5 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559  

จำนวน  60  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้   1.  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  2.  แบบสอบถาม  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้  ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ  (Checklist)  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบททั่วไป  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  ประเมินผลผลิต  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale) 

          ผลการวิจัยพบว่า

               1.   ด้านบริบท  

                   1.1   สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีพื้นที่อย่างเพียงพอในการดำเนินงาน          ตามโครงการ  และมีอาคาร  ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

                   1.2   นโยบายการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อความ         เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า  การเน้น

ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  มีอุปกรณ์สื่อที่ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

      2.   ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  สภาพห้องเรียน           มีความเหมาะสม  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีทั้งจากเงินงบประมาณของโรงเรียนและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน 

               3.   ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ  มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้   ในสาระอื่นร่วมกันและนักเรียนที่อยู่นอกโครงการก็สามารถมาใช้เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งสื่อ  และกิจกรรมในห้องและจะหมุนเวียนกันมาเพื่อทำการศึกษาโดยใช้โครงการและกิจกรรมที่จัดไว้เป็นสื่อ 

               4.   การประเมินผลของโครงการ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมโครงการเป็นอย่างมาก  มีความสุข  กระตือรือร้น  ครูช่วยเหลือกิจกรรมก็มีความตั้งใจในการทำงานร่วมกับนักเรียน  และมีการบูรณาการร่วมกันกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

          โดยสรุปพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน  ครูและบุคลากรที่มีต่อโครงการ  นักเรียนจะมีความสุข มีความสนใจและกระตือรือร้น  มีความตั้งใจสูง  ครูผู้รับผิดชอบก็มีความตั้งใจสูงในการผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมาย  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้วัตถุประสงค์ของโครงการ  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จากข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (4.97)  รองลงมาคือ  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้   (4.95)  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้  และครูมีการบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้  (4.93) 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @