สพฐ.ปักธง 2561 โรงเรียนไร้ขยะ Set Zero Waste School

KRUPUNMAI SHARE

สพฐ.ปักธง 2561 โรงเรียนไร้ขยะ Set Zero Waste School ปรับพฤติกรรม"คน"ต้นทางแก้ปัญหายั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สมุทรปราการ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 จุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค สนอง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"สู่การปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ปักธงรุก 2560 "Set Zero Waste School" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะในสถานศึกษา

โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ตั้งเป้าหมายภายในปี 2561 จะเป็น "ปีแห่งการปฏิบัติ" โรงเรียนของ สพฐ.ทุกแห่งต้องไร้ขยะ เนื่องจากปี 2559-2560 สพฐ.เน้นการสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงานทั้งเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน ดังนั้น จากนี้จะช้าไม่ได้แล้ว ทุกโรงเรียนจะต้องนำสู่การปฏิบัติจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะงบประมาณแลกเป้า โดยทุกเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องลดเรื่องของการจัดกิจกรรมแต่เน้นการปฏิบัติที่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน และต้องผลลัพธ์ต้องเกิดที่ตัวเด็ก โดยให้โรงเรียนจัดทำแผนเสนอขึ้นมา สพฐ.จะทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผล

"โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดมุมมองที่หลากหลาย มีประโยชน์ในการนำไปต่อยอด และจะเป็นต้นแบบที่ดีกับอีกหลายสถานศึกษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพลังและความหวังในอนาคตสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไป"นายบุญรักษ์ กล่าว

นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างของแต่เขตพื้นที่ฯ จาก 15,000 โรงเรียน ได้โรงเรียนนำร่อง จำนวน 20 โรงเรียน ส่วนในปี 2560 ได้ให้เขตพื้นที่ฯทั่วประเทศไปขยายผลให้ครบทุกโรงเรียน และให้คัดเลือกโรงเรียนลำดับ 1-3 ของโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน รวมทั้งการนำความรู้ แนวทางที่ได้จากการเสวนา และการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สนก.จะจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับภูมิภาคตลอดเดือน ก.ย.นี้ โดยรุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ย. โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก วันที่19-20ก.ย.โรงแรมเอวานี จ.ขอนแก่น วันที่ 19-20 ก.ย. โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จ. ขอนแก่น วันที่ 23-24 ก.ย. โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก วันที่ 25-26 ก.ย. โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่ วันที่ 27-28 ก.ย. โรงแรมไดมอลพลาซ่า จ.สงขลา และวันที่ 27-28 ก.ย. ณ กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @