รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist)   เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เรื่อง 
                    ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน                    นางสาวสุทินา  ขินานา            ครู       วิทยฐานะ   ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน              โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20

ปีการศึกษา                  2559

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist)     เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     มีวัตถุประสงค์  คือ   1)   เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist)    เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค-ติวิสต์  (Constructivist)  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส   สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ซึ่งผู้รายงานใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   จำนวน 37 คน  เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21   เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ    จำนวน  8  ชุด  2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ   3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อย  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติทดสอบที      t-test  (Dependent Samples)

          ผลการศึกษา

          1)   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.77 / 89.73  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน-สตรัคติวิสต์  (Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัส  สู่ทวีปอเมริกาเหนือ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

          3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  เรื่อง  ตามรอยโคลัมบัสสู่ทวีปอเมริกาเหนือ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ([endif]–>)  เท่ากับ 4.25 

หน้าปก

เนื้อหา

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @