เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

KRUPUNMAI SHARE

เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดย
นางนฏยกรณ์ ทวาสิโก  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 


แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เล่ม ประกอบด้วย

เล่มที่ 1  เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร์

เล่มที่ 2  เรื่อง  เลขฐานและชนิดของข้อมูล

เล่มที่ 3  เรื่อง  พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

เล่มที่ 4  เรื่อง  การแก้ปัญหาและอัลกอริทึม

เล่มที่ 5  เรื่อง  ผังงานและรหัสเทียม

                                   

 
หากผู้ใดสนใจเพิ่มเติม  สามารถติดต่อขอดูเล่มอื่นๆ ได้ที่อีเมล ครูนฏยกรณ์ ทวาสิโก  natayakorn@rt.ac.th
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @