รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำสระที่ไม่มีตัวสะกด และมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านาการเขียนประสมคำสระที่ไม่มีตัวสะกด
                   และมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา       นางสาวสุภาวดี จ้ำหนองโพธิ์
ปีการศึกษา  2559

                                                                  บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสม
ค ำสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมค า สระที่ไม่มีตัวสะกด
และมีตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด ได้แก่
1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านการเขียน
ประสมคำ สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด จ านวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B)
ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.82 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ สระที่ไม่มีตัวสะกด
และมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.98/83.08

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ

สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีค่าเท่ากับ 0.7490 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 0.7490 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 74.90

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียน
ประสมค า สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนประสมคำ
สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
ไป เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนต่อไปได้

2.3/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @