รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 31102 เรื่องความเป็นมาของชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 31102
                   เรื่องความเป็นมาของชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                   โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน    นางสาวเมธาพร  ตันชุ่ม

ปีการศึกษา 2559

                                                        บทคัดย่อ

             การศึกษาวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส31102 เรื่องความเป็นมาของชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปางนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ 2) ศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ 3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ ก่อนนำมาใช้จริง จำนวน 39 คน ซึ่งสุ่มด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Non-Probabily Sampling) และกลุ่มตัวอย่างสำหรับศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ จำนวน 212 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของชาติไทยก่อนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละ (%) และสถิต t-test

ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.84/93.61 ซึ่งสูงว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ พบว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ นอกจากนักเรียนจะมีคะแนนผลการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แล้ว ยังพบอีกว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเฉลี่ยร้อยละ 89.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนลำปางกัลยาณีที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความเห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ ในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78

              ล่าวโดยสรุปคือแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ นี้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ และการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ นี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อันเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  ให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อันเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @