กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

ผู้วิจัย               นางเบญจพร  ตาทอง

หน่วยงาน          โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์            2560

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  3) ทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) และ  4) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ซึ่งดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)โดยการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จำนวน 40 คน  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5              (วัดป่าจิตตสามัคคี) โดยทดลองใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน  และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น จำนวน  87  คน

              ผลการวิจัย พบว่า   

                   1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  และ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                   2. ผลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5               (วัดป่าจิตตสามัคคี) โดยการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ซึ่งเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ทั้ง 40 ท่าน ได้ตรวจสอบยืนยันรับรองกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา            และ  กลยุทธ์ที่  5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                   3.   ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ดังนี้

                        3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                        3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ปีการศึกษา 2559  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ ร้อยละ 70  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของปีการศึกษา 2559  สูงกว่า   ปีการศึกษา 2558 

                   4. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และ  ความเป็นประโยชน์      อยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @