การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5(วัดป่าจิตตสามัคคี)สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5  (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ผู้วิจัย           นางเบญจพร  ตาทอง

หน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์       2560

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา และ 4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5            (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู จำนวน 20 คน กรรมการสถานศึกษา  จำนวน 12 คน  ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  40 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 112 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอ ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 

ผลการวิจัย พบว่า   

  1. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2.  ผลการประเมินพบว่า  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก    
  3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ผลการประเมินพบว่า  มีความเพียงพอ เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
  4.  ผลการประเมินพบว่า มีประสิทธิภาพ           อยู่ในระดับมาก
  5. การประเมินด้านผลผลิต  ผลการประเมินพบว่า  มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @