ผลการใช้ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

                 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     ผลการใช้ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา     นางสาวสุภาภรณ์ แดงเพ็ง
ระดับชั้น     ประถมศึกษาปีที่ 1
สถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคา
ปีการศึกษา 2559


                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทุ่งคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน

                 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป และ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้      t-test (Dependent Samples)

          ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 89.42/88.43

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเมื่อใช้ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 16.88 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 26.53 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบ และด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ ปรากฏว่า ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รองลงมา คือ รูปแบบสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ การนำเสนอเรื่องราว ด้านเนื้อหา     มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความยากง่ายของเนื้อหา และการนำเสนอเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย รองลงมา คือ เนื้อหาเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ส่วนด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับเพื่อน และช่วยฝึกทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น ส่วนฝึกให้นักเรียนทำงานด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4.9/5 - (45 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @