การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ

           การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ประถมศึกษายะลา เขต ๒

ผู้ศึกษา  นางอามีเดาะ มูดอ

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ เล่ม  ๒) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๓๐ ข้อ และ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ ข้อ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนบ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙ คน ที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

 

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๓๔/๘๕.๑๗

๒. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตรา

ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าพัฒนาเฉลี่ยเท่ากับ ๑๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๔

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตรา

ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ อยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนดำเนินการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด ครูผู้สอนควรแนะนำให้นักเรียนเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แบบฝึกทักษะให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด ควรใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคำตรงตามมาตราตัวสะกด และฝึกตามลำดับจากแบบฝึกทักษะที่ ๑ จนถึงแบบฝึกทักษะที่ ๖ ของแต่ละเล่ม เนื่องจากแบบฝึกทักษะได้จัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

    ๓. ควรมีการยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการทำแบบฝึกทักษะ เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถที่แตกต่างกัน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @