การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน   :    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

         ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้น

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา    :     นางเนาวรัตน์  ปานเพชร

ปีที่ศึกษา     :    ปีการศึกษา  2560

 

บทคัดย่อ

 

    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้  วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม และ 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้  วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี จำนวน  7  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  8  แผน  และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน   


    ผลการศึกษา

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม มีค่าเท่ากับ  83.40 / 82.75  ปรากฎว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1

2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของประชากรที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  ปรากฏว่ามีค่าเท่ากับ ร้อยละ 48.66  อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  อยู่ในระดับมากที่สุด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3

                                            

                                                       
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @