รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล

ผู้ศึกษา       นางสาวปอแก้ว  อินต๊ะยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมทอง

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2560

                                            บทคัดย่อ

                        รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์
รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล โรงเรียนจอมทอง    อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 191 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/3 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206
จำนวน 39 คน    ซึ่งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน       การวิจัยและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล มีจำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล  มีจำนวน 7 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8504 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ (ว 33206) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ของไหลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ด้วยค่าร้อยละเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้สูตรการทดสอบของค่าที แบบสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (t-test Dependent Samples) และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการหาค่าเฉลี่ย (x-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

           1.ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล โรงเรียนจอมทอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.78/84.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

           2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @