การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ
                  หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                  เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ชื่อผู้วิจัย      นางชนิสรา  อริยะเดชช์
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ปีที่วิจัย        2560  
 
                                                                  บทคัดย่อ
 
                           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4)เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 8  คน ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จ านวน  6 คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียน เทศบาลวัดเหนือ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จ านวน 100 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) รวมทั้งสิ้น  114  คน  กลุ่มที่ใช้ในการทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลบาลวัดเหนือ  ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2560 จ านวน  28 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิด วิเคราะห์ 4) แบบประเมินการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา แล ะ5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  (X-Bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  (t – test แบบ Dependent samples) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

                      1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด การ วิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ แต่สภาพการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน การใช้สื่อและการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ยังมีน้อยและนักเรียนส่วนใหญ่ ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                    2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลัก ไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ การ จัดการเรียนรู้ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ SI-PACA  MODEL ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระตุ้น ต่อมคิด (Starting Thinking : S)  2) เตรียมพิชิตโจทย์ (Introduction: I) 3) ขั้นสร้างสมาธิเพื่อเผชิญ สถานการณ์ปัญหา (Problem : P)   4) ขั้นคิดวิเคราะห์สร้างปัญญา ( Analysis : A)  5) ขั้นสร้างองค์ ความรู้สู่ปัญญา ( Construction : C)  6)  ขั้นน าไปประยุกต์ใช้ด้วยปัญญา (Application : A ) รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยบูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามรูปแบบ SI-PACA  MODEL มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25./87.30เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฎว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
                   3. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลัก ไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
                    4. การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณา การหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี    (X= 3.37)  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การ หาร   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-Bar= 4.57) ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการ ประเมินผลในการเรียนรู้และด้านระยะเวลาในการเรียนรู้ ตามลำดับ
 

 

4.6/5 - (77 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @