การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่­อ

 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัย            นางสาวกัญญ์ญาณัฐฐ์  กุจะพันธ์

ตำแหน่ง         ครู  ชำนาญการพิเศษ

สังกัด              โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ      

ปีที่พิมพ์          2560    
________________________________________________________________________________________

                การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  31  คน  ได้มาโดย  การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

               เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  6  แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบอิงเกณฑ์  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24  ถึง  0.82  และมีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.83  3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนรู้   โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t – test (Dependent Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า

                  1. แบบฝึกทักษะเรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  โดยมีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.90/75.70

                 2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเท่ากับ 0.5397 ซึ่งแสดงว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้   แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  53.97

                 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .01

                 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @