รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

KRUPUNMAI SHARE

                                                                       บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน         รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน3
                         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ผู้รายงาน            นางรัศมี กามล
ปีที่ทำการศึกษา  ปีการศึกษา 2559

              วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนก่อนใช้ และหลังใช้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 24 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 15 หน่วยการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ชุดฝึก และสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint จำนวน 5 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย () หาค่าประสิทธิภาพ E1 /E 2 โดยใช้เกณฑ์80/80 วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ t–test (t- Dependent)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
             1. ผลการศึกษาคุณภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ก่อนนำไปใช้
โดยตรวจความถูกต้อง ความครอบคลุมและเหมาะสม พบว่า มีระดับคุณภาพ มาก (= 4.13 )
             2. ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ การทดลองแบบ 1 : 1 การทดลองแบบ 1 : 10 และการทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ตามเกณฑ์ E 1 /E 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทุกกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80
             3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ปรากฏว่าค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
            4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านพื้นฐาน 3 ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.32)และเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @