การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             

ปีที่ทำการวิจัย      : ปีการศึกษา  2560

ชื่อผู้วิจัย            :  นางสาวธนภร  พลชัย

หน่วยงาน          :  โรงเรียนปัญญาวรคุณ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนปัญญาวรคุณ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  37  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  15  แผน  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  4  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40 ข้อ  มีค่าความยาก  ตั้งแต่  0.54  ถึง  0.79  และค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.42  ถึง  0.86  ค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.96  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.359  ถึง  0.745  มีค่าความเชื่อมั่น  0.81  วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test)              

            ผลการวิจัยพบว่า  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.27/85.42   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  0.7694  แสดงว่า  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  76.94  และ 4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อยู่ในระดับมากที่สุด(   ค่าเฉลี่ย = 4.66 , S.D. = 0.47)
 

 

4.7/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @