สทศ.เผยโอเน็ตม.3 ‘คณิต-วิทย์’ร่วง ประกาศผล’โอเน็ตม.6-9วิชาสามัญ-GAT/PAT’เร็วขึ้น

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) ระดับม.3 และป.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นั้น สทศ.ได้ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ สทศ. และได้สรุปผลสอบโอเน็ต ม.3 ดังนี้ วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 643,904 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 คะแนน เมื่อจำแนกตามสังกัดพบว่า คะแนนเฉลี่ยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) (โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 4,514 คน มีคะแนนเฉลี่ย 65.02 คะแนน รองลงมาคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีผู้เข้าสอบ 347,351 คน คะแนนเฉลี่ย 50.25 คะแนน , สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีผู้เข้าสอบ 475,643 คน คะแนนเฉลี่ย 48.77 คะแนน , สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ผู้เข้าสอบ 1,014 คน คะแนนเฉลี่ย 48.46 คะแนน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เข้าสอบ 819 คน คะแนนเฉลี่ย 48.31 คะแนน ตามลำดับ

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 643,592 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.45 คะแนน แยกตามสังกัดพบว่า คะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต) สูงสุด โดยมีผู้เข้าสอบ 4,512 คน คะแนนเฉลี่ย 53.49 คะแนน รองลงมาคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผู้ข้าสอบ 96,816 คน คะแนนเฉลี่ย 32.92 คะแนน, สพม. ผู้เข้าสอบ 347,100 คน คะแนนเฉลี่ย 31.21 คะแนน, สพฐ.เข้าสอบ 475,338 คน คะแนนเฉลี่ย 30.14 คะแนน, เมืองพัทยา ผู้เข้าสอบ 1,013 คน คะแนนเฉลี่ย 29.28 คะแนน ตามลำดับ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 คะแนน แยกตามสังกัดพบว่า คะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต) สูงสุด โดยมีผู้เข้าสอบ 4,513 คน คะแนนเฉลี่ย 55.63 คะแนน รองลงมาคือ สพม. ผู้เข้าสอบ 347,248 คน คะแนนเฉลี่ย 28.34 คะแนน, สช. ผู้เข้าสอบ 96,796 คน คะแนนเฉลี่ย 26.88 คะแนน, สพฐ. เข้าสอบ 475,533 คน คะแนนเฉลี่ย 26.55 คะแนน, เมืองพัทยา ผู้เข้าสอบ 1,014 คน คะแนนเฉลี่ย 24.07 คะแนน ตามลำดับ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 643,462 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28 คะแนน แยกตามสังกัด พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต) สูงสุด โดยมีผู้เข้าสอบ 4,508 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 คะแนน รองลงมาคือ สพม. เข้าสอบ 346,987 คน คะแนนเฉลี่ย 33.30 คะแนน, สพฐ.เข้าสอบ 475,218 คน คะแนนเฉลี่ย 32.47 คะแนน, สช.เข้าสอบ 96,827 คน คะแนนเฉลี่ย 32.33 คะแนน, เมืองพัทยา เข้าสอบ 1,013 คน คะแนนเฉลี่ย 31.34 คะแนน

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวอีกว่า สำหรับคะแนนสอบโอเน็ต ป. 6 วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 704,705 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 คะแนน, ภาษาอังกฤษเข้าสอบ 704,692 คน คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน, คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 704,633 คน คะแนนเฉลี่ย 37.12 คะแนน, วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 704,697 คน คะแนนเฉลี่ย 39.12 คะแนน เมื่อจำแนกตามสังกัด พบว่าโรงเรียนสังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย เฉลี่ย 61.52 คะแนน, ภาษาอังกฤษเฉลี่ย 65.70 คะแนน , คณิตศาสตร์ เฉลี่ย 59.47 คะแนน ส่วนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา เฉลี่ย 54.67 คะแนน เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และโรงเรียนในเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และหากแยกตามภูมิภาคพบว่า โรงเรียนที่ตั้งในกรุงเทพฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน

“ภาพรวม ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ป.6 และ ม.3 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดย ป.6 คะแนนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ส่วนคณิตศาสตร์ ลดลง 4 คะแนน, วิทยาศาสตร์ ลดลง 2 คะแนน, สำหรับผลสอบโอเน็ต ม.3 คณิตศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน, วิทยาศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน, ภาษาไทย เพิ่มขึ้น 2 คะแนน ส่วนภาษาอังกฤษ เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม สทศ.ได้จำแนกรายละเอียดคะแนนสอบตั้งแต่ รายบุคคล โรงเรียน เขตพื้นที่ และปีนี้ จำแนกกลุ่มใหม่ คือ ระดับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ. )และคณะกรรมการศึกษาธิการภาค(ศธภ.) โดยระดับรายบุคคล จะทำให้นักเรียนทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละวิชา เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้วางแผนการเรียนระดับ ม.1 และ ม. 4 ว่าควรเน้นหรือปรับปรุงวิชาใด สำหรับคะแนนรายโรงเรียน สทศ.จำแนกลงถึงแต่ละสาระการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปขับเคลื่อนในปีการศึกษาต่อไปได้ ส่วนคะแนนที่จำแนกตามรายที่ตั้ง ภูมิภาค ขนาดโรงเรียน ก็เพื่อประโยชน์สำหรับ กศจ. และศธจ. รวมทั้ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ที่ตัวเองดูแลต่อไป อยากเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่ สทศ.ส่งไปให้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยเปรียบเทียบจากโรงเรียนขนาดเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน สังกัดเดียวกันก่อน จะทราบว่า โรงเรียนของเรากับเพื่อนโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกัน มีคะแนนมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร แล้วลองเปรียบเทียบกับสังกัดอื่น ซึ่งจะเป็นประโยขนต่อการพัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาของตนเองต่อไป” ผู้อำนวยการสทศ.กล่าว

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สทศ. ยังได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลโอเน็ต ม.6 และผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ 9 วิชา โดยโอเน็ตม.6 เดิมกำหนดประกาศวันที่ 3 เมษายน เปลี่ยนเป็น วันที่ 31 มีนาคม ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 3 เมษายน GAT/PAT เดิมประกาศวันที่ 5 เมษายน เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 เมษายน ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ วันที่ 2-3 เมษายน ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 5 เมษายน ส่วนวิชาสามัญ 9 วิชา เดิมประกาศวันที่ 12 เมษายน เปลี่ยนเป็น วันที่ 8 เมษายน ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวันที่ 8-9 เมษายน และดูกระดาษคำตอบวันที่ 11 เมษายน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @