รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
                สะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา      นางสาวณัฐธการต์ สุดโต
ปีที่ศึกษา    2560

                                                               บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี4 ชนิด ได้แก่
1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด
จ านวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และ
4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า
ตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
          1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.31/82.50

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตาม
มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6667 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 0.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตรา

ตัวสะกด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดโดยสรุป รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้สามารถน าไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้
ในระดับสูงขึ้นไปเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนต่อไปได้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @