รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมิตรภาพ 20

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
                    โรงเรียนมิตรภาพ  20
ชื่อผู้ศึกษา      นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
โรงเรียนมิตรภาพ  20  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  2    
ปีที่ศึกษา       2560

                                                             บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมิตรภาพ  20 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มประชากรที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมิตรภาพ  20 อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 17  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ชุด คู่มือครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  จำนวน  20  ข้อ ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 3 ตัวเลือก  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นแบบวัดตามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของ    ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร  E1/E2 ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา  พบว่า

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมิตรภาพ 20 มีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  87.42/85.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมิตรภาพ  ๒๐ สูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 7.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s) เท่ากับ 1.67  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.88    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เท่ากับ  0.92  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ  9.82

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมิตรภาพ  20 โดยภาพรวมมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.71 และและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.49

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @