KRUPUNMAI SHARE

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
เอกสารประกอบการเรียน อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย
เบญญาภา  แซ่เฮ้ง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนห้วยนางรองราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13


3/5 - (8 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @