รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา

KRUPUNMAI SHARE

 

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา

ผู้ศึกษา    นางสารภี   เพชรสุวรรณ


ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ปีที่ทำการศึกษา     พ.ศ.2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple – Random -Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือในการดำเนินการ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยแบ่งออกเป็น 8 ตอน 3) แบบทดสอบย่อยในแต่ละตอนของแบบฝึกทักษะ จำนวน 8 ตอน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 แผน

5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตรส่วนและร้อยละ จำนวน 30 ข้อ 2) แบบทดสอบย่อยประจำชุด และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่า ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์กัน (t-test Dependent Samples Group)

ผลการศึกษาสรุปผลได้ ดังนี้

    1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  82.11/80.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

     3) ความพึงพอใจของนักเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5)

 

  

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @