การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                         การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ

                                    โดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                             นางสาวณัฎฐา  วิจารณรงค์

หน่วยงาน                      โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

                                    จังหวัดอุดรธานี

ปีการศึกษา                     2560

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

              กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2        มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบจำนวน 20 ข้อ การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมดจำนวน 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  

              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

              1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 45.25 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.17 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              2. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 74.82/75.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70

              4. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรม

หมวกความคิดหกใบ อยู่ในระดับดีมาก  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @