การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้าง
                   ทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

ผู้ทำวิจัย       นายปัญญา  พันธุ์ธงไชย

                  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา  อำเภอ

                  ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ  4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  4  ห้องเรียน  รวม  120  คน   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  จำนวน  30  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา    โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การวาดภาพทิวทัศน์  แบบประเมินทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  แบบประเมินความพึงพอใจ  ผลการวิจัย
พบว่า

                      1.  รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ   82.58 / 82.69  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  
                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                  3.  นักเรียนมีทักษะการวาดภาพทิวทัศน์หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   อยู่ในระดับมากที่สุด   
                 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด       

4.5/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @