รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบ ของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เสริมด้วยการแก้โจทย์
                  ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา  เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่  สำหรับนักเรียน
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา        นางพัชรี วงชาลี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   
                  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีการศึกษา   2560

                                                                         บทคัดย่อ
                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา เรื่อง แรงและ กฎการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของ โพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่กำลังศึกษาใน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน      7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 7 แผน ใช้เวลาในการสอน 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที  (t-test dependent) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้    

                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.82/86.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
               2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา เรื่อง แรงและ กฎการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมเฉลี่ยและทั้ง 7 ชุด สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
              3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @